Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO URZĘDNICZE


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO URZĘDNICZE

             Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków:

 

stanowisko urzędnicze – księgowy 

liczba kandydatów do wyłonienia: 1

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie: wyższe /kierunki: ekonomia, rachunkowość lub finanse/ lub średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustaw:

- o finansach publicznych;

- o rachunkowości;

- o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

- o systemie ubezpieczeń społecznych;

- o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- o ochronie danych osobowych;

- o wynagradzaniu pracowników samorządowych;

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop;

- rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. doświadczenie zawodowe w księgowości lub na stanowisku o podobnym charakterze;

3. umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem znajomości programów księgowych;

4. odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność;

5. terminowość w wykonywaniu zadań;

III. Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku księgowej to w szczególności:

1. Sporządzanie zestawień miesięcznego zaangażowania środków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, w oparciu o dane uzyskane od pracowników jednostki. Uzgadnianie z pracownikami merytorycznymi zaangażowania środków w ww. zakresie. Po zakończonym kwartale uzgodnienie z  pracownikami merytorycznymi kwot pozostałych do wypłaty tychże świadczeń.

2. Prowadzenie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań, obsługa programu PŁATNIK oraz dokonywanie rozliczeń i współpraca z ZUS.

3. Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczanie roczne podatków dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

4. Naliczanie składek ubezpieczeniowych i dokonywanie rozliczeń z ZUS. Uzgadnianie sald należności i zobowiązań z ZUS.

5. Dbanie o bezpieczeństwo przetwarzanych danych zgodnie z obowiązującą w Ośrodku Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

7. Prowadzenie archiwizacji dokumentów płacowych, umów zleceń i rozliczeń z ZUS, zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt.

8. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie płac.

9. Sporządzanie list płac dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie oraz kartotek  wynagrodzeń.

10. Przygotowywanie do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

11. Kompletowanie, przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania i dekretacja, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Sporządzanie dokumentów PK.

12. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Ośrodka. Kontrola poprawności wprowadzonych danych z dziennikiem ksiąg rachunkowych.

13. Wystawianie rachunków do umów zleceń zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez zleceniobiorcę.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

1. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17.

2. Budynek nie posiada windy.

3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Praca przy monitorze ekranowym.

5. Czas pracy-  40 godz. tygodniowo.

V.  Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych

W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 4. oświadczenie, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach;
 10. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

        Wymienione wyżej dokumenty należy czytelnie podpisać  oraz składać w zaklejonych kopertach z napisem:   „Nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – księgowy”. Dokumenty  można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 w godzinach urzędowania Ośrodka  lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Prószkowie ul. Opolska 17,  46-060 Prószków  do dnia 03.01.2024 r. do godz. 15:00.

      Złożone oferty będą badane pod względem formalnym. Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji  o wyniku naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru.

                                                                                                                             

                                                                                               Kierownik

                                                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Prószkowie

                                                                                                                                                      Małgorzata Chrynus

DOCXinformacja dotyczaca ochrony danych osobowych księgowy 2023.docx (18,58KB)

DOCkwestionariusz osobowy 2023.doc (39,50KB)

DOCXogłoszenie o naborze księgowy 2023 płace 12.docx (20,67KB)

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf (48,50KB)