Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – ½ INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ, ½ PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE
 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

Stanowisko urzędnicze ½  inspektor ds. świadczeń, ½ pracownik socjalny

Liczba kandydatów do wyłonienia:  1 osoba

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j z 2022r. poz. 530),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,

wykształcenie zgodne z art. 116 ust 1 i ust 1 a lub 156 ustawy z 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej( Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych
  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
  z kierunków:

- pedagogika

 - pedagogika specjalna

   - politologia

    - polityka społeczna

     - psychologia

 - socjologia

  - nauki o rodzinie.

d) skończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej wuczelni realizującej studia o kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków o którym mowa powyżej.

 1. doświadczenie zawodowe,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. znajomość przepisów: ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych,  o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeks postępowania administracyjnego,  o prawie energetycznym
  ( w części dot. postępowania dodatków mieszkaniowych ), o prawie ochrony środowiska ( w części dot. postępowania w sprawie programu  „Czyste powietrze”,
  o systemie oświaty ( w części dot. postępowania w sprawach o stypendiach socjalnych), o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  o przeciwdziałaniu narkomanii, o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( w części dot. postępowania w sprawach o refundacji podatku VAT, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. umiejętność obsługi komputera oraz programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. własny pojazd do jazdy w teren.
 1.  Wymagania dodatkowe:
 1. Samodzielność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, terminowość, systematyczność, rzetelność, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Łatwość i swoboda w nawiązywania kontaktów z innymi,
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Do zakresu  zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ds. świadczeń/pracownika socjalnego należy w szczególności:
 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz prowadzenia postępowania
  w zakresie: pomocy społecznej, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendia socjalne, oraz prowadzenia postępowania w ramach programu czyste powietrze i wydawania w tej sprawie zaświadczeń. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie projektów pism i decyzji administracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi uprawnień do świadczeń.
 3. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 4. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych
 5. rozliczanie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników,
 6. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 8. obsługa systemów informatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń,
 9. terminowe sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych,
 10. Praca socjalna,
 11. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 12. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 13.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego  możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe, i organizacje pozarządowe, a także wspieranie w uzyskaniu pomocy;
 14.  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 15.  stosowanie w pracy zawodowej  dostępnych instrumentów pracy socjalnej m.in. kontraktu socjalnego projektu socjalnego oraz innych nowatorskich form pomocy;
 16.  praca w grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy;
 17. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej  ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 18. współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin;
 19. kierowanie do domów pomocy społecznej, przygotowywanie projektów decyzji  dot. odpłatności  za pobyt;
 20. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia;
 21. udział w projektach realizowanych przez MOPS;
 22. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 23. organizowanie pomocy w naturze podopiecznym wymagającym takiej pomocy;
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
 1. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się
  w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17,
 2. praca zlokalizowana w pomieszczeniach na parterze,
 3. budynek nie posiada windy,
 4. praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych/;
 10. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  wraz z oświadczeniem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych nieobowiązkowo, czyli innych niż wynika to m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1947 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ww. danych) (wg załączonego wzoru).
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor ds. świadczeń/pracownik socjalny można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17
w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie

ul. Opolska 17

46-060Prószków

w terminie do dnia 27.04.2023r.

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www. bip.proszkow.pl zakładka nabory na wolne stanowisku urzędnicze/ogłoszenia o naborze  - jednostki organizacyjne oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu
o naborze.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  774643053

 

 

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Prószkowie

Małgorzata Chrynus

 

 

 

DOCXINFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.docx (18,44KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
DOCwzor-oswiadczenia-o-posiadaniu-obywatelstwa-polskiego-pelnej-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-i-korzystaniu-z-pelni-praw-publicznych-o-niekaralnosci.doc (33,50KB)
DOCXOGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIK SOCJALNY-INSPEKTOR DS. ŚWIADZCEŃ.docx (20,38KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru.docx (14,19KB)