Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków:

 

stanowisko urzędnicze – księgowy 

liczba kandydatów do wyłonienia: 1

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie: wyższe /kierunki: ekonomia, rachunkowość lub finanse/

lub średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy;

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw:

- o finansach publicznych;

- o pracownikach samorządowych;

- o rachunkowości;

- o systemie ubezpieczeń społecznych;

-  Kodeks pracy;

 1. doświadczenie zawodowe w księgowości lub na stanowisku o podobnym charakterze;
 2. umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem znajomości programów księgowych;
 3. odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność;
 4. terminowość w wykonywaniu zadań;

 

 

III. Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku księgowej to w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Bieżące, terminowe, rzetelne odprowadzenie dochodów budżetu państwa na rachunek bankowy Gminy, sporządzanie przelewów oraz pism w tym zakresie.
 4. Bieżące, terminowe, rzetelne odprowadzanie dochodów JST na rachunek bankowy Gminy, sporządzanie przelewów oraz pism w tym zakresie.
 5. Przygotowywanie dokumentów do uregulowania zobowiązań (rachunki, faktury, decyzje, deklaracje podatkowe oraz inne), kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. Bieżące, terminowe, rzetelne oraz zgodne z planem finansowym i posiadanymi środkami na rachunku bankowym, regulowanie wszystkich zobowiązań tut. Ośrodka, dokonywanie przelewów w systemie bankowym.
 6. Monitorowanie i kontrola otrzymywanych środków na rachunek bankowy jednostki, sporządzanie pism w tym zakresie.
 7. Kompletownie, przygotowywanie dowodów księgowych do księgowania i dekretacja, zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 8. Dbanie o bezpieczeństwo przetwarzanych danych zgodnie z obowiązującą w Ośrodku Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 9. Prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka, uzgadnianie sald syntetycznych z analityką
  w systemie „wyposażenie”, sporządzanie i aktualizowanie wykazów niezbędnych do ubezpieczenia mienia jednostki.
 10. Przygotowanie pobrań środków pieniężnych na wypłatę poszczególnych zobowiązań w kasie.
 11. Sporządzanie deklaracji VAT-7, JPK.
 12. Sporządzanie sprawozdań GUS poza sprawozdaniami dotyczącymi płac.
 13. Wykonywanie innych zadań które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji księgowego.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

 1. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17.
 2. Budynek nie posiada windy.
 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Praca przy monitorze ekranowym.
 5. Czas pracy-  40 godz. tygodniowo.

 

 

V.  Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych

W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 4. oświadczenie, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach;
 10. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty należy czytelnie podpisać  oraz składać w zaklejonych kopertach z napisem:   „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy”. Dokumenty  można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 w godzinach urzędowania Ośrodka  lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Prószkowie ul. Opolska 17,  46-060 Prószków  do dnia 14.11.2022 r. do godz. 15:00.

 Złożone oferty będą badane pod względem formalnym. Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji  o wyniku naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru.

 

 

                                                                                                                                                            Kierownik

                                                                                                                                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                w  Prószkowie

 

                                                                                                     Małgorzata Chrynus

DOCXinformacja dotyczaca ochrony danych osobowych księgowy.docx (21,28KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (34,50KB)
DOCXogłoszenie o naborze księgowy.docx (21,42KB)

DOCXwynik naboru.docx (16,07KB)