Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.

 

Stanowisko pracy: główny księgowy

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,

Liczba kandydatów do wyłonienia:  1 osoba

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

6. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

7. Nieposzlakowana opinia.

8. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

9. Spełnienie przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:

  • ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.                                                                                                                                                                                                                                                      

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. Znajomość ustaw min. : o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie     ubezpieczeń  społecznych, kodeks pracy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, KPA.

2. Umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych.

3. Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, kreatywność, sumienność, rzetelność.

4. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka.

5. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych.

6. Opracowanie projektu budżetu.

7. Bieżąca analiza planu finansowego.

8. Prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka.

9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Ośrodka.

10. Sporządzanie okresowych sprawozdań  finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki.

11. Należyte przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów finansowych.

12.  Nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, bieżąca kontrola pracowników księgowości.

13. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości, wykonywanie analiz, zestawień kosztów i wydatków jednostki.

14. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS oraz terminowością  ich przekazania oraz prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów.

15.Stała współpraca ze skarbnikiem gminy

16. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad  inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.

17. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji  składników majątku.

18. Wykonywanie innych zadań które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17

Budynek nie posiada windy.

Praca przy monitorze ekranowym.

Czas pracy -  pełny wymiar czasu 40 godz. tyg.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty.  

1. list motywacyjny,

2 życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,

4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,

6. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach 11. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych samorządowych

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem ,, nabór na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy”- można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w terminie do  24.10.2022 do godz. 15:00. Złożone oferty będą badane pod względem wymagań formalnych. Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy zostaną protokolarnie zniszczone.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru.

 

                                                                                               Kierownik

                                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Prószkowie

                                                                                                            Małgorzata Chrynus

DOCXinformacja dotyczaca ochrony danych osobowych.docx (21,29KB)
DOCkwestionariusz-osobowy.doc (34,50KB)
DOCXOgłoszenie o naborze na zastępstwo na wolne stanowisko głównego księgowego..docx (24,68KB)

PDFwynik naboru - główny księgowy.pdf (105,42KB)