Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE
 

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,

Liczba kandydatów do wyłonienia:  1 osoba

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie zgodne z art. 116 ust 1 i ust 1 a lub 156 ustawy z 12 marca 2004r.
  o pomocy społecznej  ( Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych
  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
  z kierunków:

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- politologia

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia

- nauki o rodzinie.

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. umiejętność obsługi komputera oraz programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. własny pojazd do jazdy w teren.
 1.  Wymagania dodatkowe:
 1. Samodzielność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, terminowość, systematyczność, rzetelność, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Łatwość i swoboda w nawiązywania kontaktów z innymi,
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 1. Do zakresu  zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego należy w szczególności:
 1. Praca socjalna,
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 4.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego  możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe, i organizacje pozarządowe, a także wspieranie w uzyskaniu pomocy;
 5.  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 6.  stosowanie w pracy zawodowej  dostępnych instrumentów pracy socjalnej m.in. kontraktu socjalnego projektu socjalnego oraz innych nowatorskich form pomocy;
 7.  praca w grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy;
 8. wprowadzanie danych do programu Pomost;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej  ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin;
 11. kierowanie do domów pomocy społecznej, przygotowywanie projektów decyzji  dot. odpłatności  za pobyt;
 12. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia;
 13. udział w pracach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego;
 14. udział w projektach realizowanych przez MOPS;
 15. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 16. organizowanie pomocy w naturze podopiecznym wymagającym takiej pomocy;
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  
 1. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się
  w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17,
 2. praca zlokalizowana w pomieszczeniach na parterze,
 3. budynek nie posiada windy,
 4. praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych/;
 11. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownik socjalny można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17  w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie

ul. Opolska 17

46-060Prószków

wterminie do dnia 10.10.2022

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www. bip.proszkow.pl zakładka nabory na wolne stanowisku urzędnicze/ogłoszenia o naborze  - jednostki organizacyjne oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  774643053

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru.

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Prószkowie

Małgorzata Chrynus

 

DOCXinformacja dotyczaca ochrony danych osobowych.docx (21,27KB)
DOCkwestionariusz-osobowy.doc (34,50KB)
DOCXnabór na zastępstwo pracownik socjalny.docx (23,88KB)
PDFwynik naboru.pdf (115,79KB)